Η Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ-124 που έχει εγκριθεί και στην Ελλάδα, προβλέπει την ορολογία, την ταξινόμηση, τα χρησιμοποιούμενα υλικά, τους κανονισμούς κατασκευής και δομικών, καθώς και την σήμανση των καλυμμάτων φρεατίων, υπονόμων και επισκέψεων. Ορίζονται μεταξύ των άλλων χαρακτηριστικών οι παρακάτω κατηγορίες με βάση την αντοχή και την χρήση των καλυμμάτων κάθε κατηγορίας